წესები და პირობები

მოგესალმებით ვებ-საიტზე CarrefourGeorgia.com, წინამდებარე ვებსაიტი („ვებსაიტი“) ეკუთვნის MAJID AL FUTTAIM HYPERMARKETS Georgia L.L.C-ს ჩვენი კლიენტებისთვის გასაწევი მომსახურებების სახით. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ თქვენს მიერ CarrefourGeorgia.com-ის მომსახურების გამოყენება ნიშნავს, რომ უპირობოდ ეთანხმებით და იცავთ წინამდებარე პირობებს („პირობები“). წინამდებარეთი ადასტურებთ, რომ გაეცანით, გაიგეთ და მიიღეთ ყველა კონტენტი.                                                                                                                                                                                 

 

ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას, მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენი შეხედულებისამებრ შევცვალოთ პირობები დროდადრო, თქვენი ინფორმირებით ან მის გარეშე. ასეთი ცვლილებები ძალაში შედის ვებსაიტზე გამოქვეყნებისთანავე, ამიტომ, თავად უნდა გაეცნოთ პირობებს ვებსაიტის ყოველი გამოყენებისას. თუ რომელიმე პირობას არ ეთანხმებით (ან ვერ დაიცავთ მას), ნუ გამოიყენებთ ვებსაიტს.                                                                            

 

ვებსაიტი მოიცავს ბმულებს სხვა საიტებზე, რომლებიც ეკუთვნის სხვა მხარეებს. ჩვენ არ ვაგებთ პასუხს ასეთი ვებსაიტების კონფიდენციალობის პრაქტიკასა თუ კონტენტზე. აქ თქვენ ადასტურებთ, რომ იცით იმ რისკების და საფრთხეების შესახებ, რომლებიც დაკავშირებულია ელექტრონულ მონაცემთა გადაცემასთან.

 

ყოველგვარი წარმოდგენილი ინფორმაცია (როგორც განსაზღვრულია ქვემოთ) უნდა იყოს ზუსტი. ნებისმიერი დაუზუსტებელი ინფორმაციის მოწოდება წარმოადგენს წინამდებარე პირობების დარღვევას.                                                                                                                                                                                              

ვებსაიტის უსაფრთხოება

თქვენ გეკრძალებათ ვებსაიტის უსაფრთხოების დარღვევა, მათ შორის, შეზღუდვის გარეშე, (ა) წვდომა იმ მონაცემებში, რომლებიც არ არის განკუთვნილი ამგვარი მომხმარებლისთვის ან შესვლა ისეთ სერვერზე თუ ანგარიშში, რომლის წვდომის უფლება მომხმარებელს არ აქვს; (ბ) რომელიმე გამოსახული სისტემის ან ქსელის შესწავლა, სკანირება ან ტესტირება, ან უსაფრთხოების თუ აუთენტიკაციის წესების დარღვევა სათანადო ავტორიზაციის გარეშე; (გ) რომელიმე მომხმარებლის, ჰოსტის ან ქსელის მომსახურებაში ჩარევა, მათ შორის, შეზღუდვის გარეშე, ვებსაიტზე ვირუსის შეტანის, გადატვირთვის, სპამინგის, ელექტრონულ ფოსტაზე ჭარბი შეტყობინებების გაგზავნის ან მისი გატეხვის მეშვეობით; (დ) შეუთანხმებელი ელექტრონული წერილების, მათ შორის პროდუქტების ან მომსახურებების პრომო და/ან სარეკლამო შეტყობინებების გაგზავნა. სისტემების ან ქსელის უსაფრთხოების დარღვევამ შეიძლება სამოქალაქო ან სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობა გამოიწვიოს. Carrefourgeorgia.com გამოიძიებს ამგვარ დარღვევებს და სარჩელს წაუყენებს მათში მონაწილე მომხმარებლებს. თქვენ თანხმდებით, რომ არ გამოიყენებთ მოწყობილობებს, პროგრამულ უზრუნველყოფას თუ სხვა საშუალებებს ამ ვებსაიტის გამართულ მუშაობაში ჩარევის ან ჩარევის მცდელობის მიზნით. ასევე, თქვენ თანხმდებით, რომ არ გამოიყენებთ მოწყობილობას, პროგრამულ უზრუნველყოფას, ინსტრუმენტს, აგენტს ან სხვა საშუალებას თუ მექანიზმს (მათ შორის, შეზღუდვის გარეშე, ბრაუზერებს, სპაიდერებს, რობოტებს, ავატარებს თუ „ჭკვიან“ აგენტებს) ამ ვებსაიტის ნავიგაციისა თუ ძებნისთვის, გარდა იმ საძიებო სისტემებისა და აგენტებისა, რომლებიც ამ საიტზე დაშვებულია Carrefourgeorgia.com-ის მიერ.

 

გამოყენების პირობები

ეს ვებსაიტი უნდა გამოიყენონ მხოლოდ იმ პირებმა, რომლებსაც შეუძლიათ სამართლებრივად სავალდებულო კონტრაქტების დადება მომქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად. პირებმა, რომლებსაც არ აქვთ კონტრაქტის გაფორმების უფლება, არ უნდა გამოიყენონ ვებსაიტი. 18 წლამდე ასაკის შემთხვევაში, მშობლებს ან კანონიერ მეურვეებს შეუძლიათ ვებსაიტის გამოყენება თქვენი სახელით, თუ მშობლები ან კანონიერი მეურვეები რეგისტრირებული მომხმარებლები/წევრები არიან. Carrefourgeorgia.com იტოვებს უფლებას, შეწყვიტოს თქვენი რეგისტრაცია და არ მოგცეთ წვდომის უფლება ვებსაიტზე, თუ აღმოაჩენს, რომ 18 წლის ჯერ არ ხართ. თქვენ გეკისრებათ სამართლებრივი და ფინანსური პასუხისმგებლობა ვებსაიტის ყოველი გამოყენებისას თქვენი მომხმარებლის სახელით და პაროლით, მიუხედავად იმისა, ავტორიზებულია თუ არა თქვენს მიერ.  

მომხმარებელი ვალდებულია "მაი ქლაბი"-ს დაგროვების პროგრამა გამოიყენოს მხოლოდ კარფურ ჯორჯიას აპლიკაციის ან/და კარფურის მიერ გამოყოფილი "მაი ქლაბისთვის" განკუთვნილი ბარათების მეშვეობით. დაუშვებელია ნებისმიერი სხვა აპლიკაციის გამოყენება "მაი ქლაბით" გათვალისწინებული შეთავაზების/სარგებლის მისაღებად.

                                                                                   

 

ვებსაიტზე დაუშვებელია იმ პირთა წვდომა, რომელთა რეგისტრაცია, ამა თუ იმ მიზეზით, შეჩერებულია ან შეწყვეტილია Carrefourgeorgia.com-ის მიერ. ის პირები, რომლებიც ვებსაიტზე შესვლას საქართველოს გარედან ირჩევენ, პასუხს აგებენ ადგილობრივ კანონებთან შესაბამისობაზე, თუ და რამდენადაც ვრცელდება ამგვარი ადგილობრივი კანონები.

არასასურველი მასალები

თქვენთვის გასაგებია, რომ ამ ვებსაიტის ან მისი მეშვეობით წარმოდგენილი მომსახურებების გამოყენებისას შეიძლება შეგხვდეთ ისეთი კონტენტი, რომელიც გარკვეულ პირთა მიერ შეიძლება ჩაითვალოს შეურაცხმყოფელად, უღირსოდ, ან არასასურველად (სადაოდ) და რომელიც შეიძლება იდენტიფიცირებული იქნას ან არ იქნას ასეთად. თქვენ თანხმობას აცხადებთ ვებსაიტის და მომსახურებების გამოყენებაზე მხოლოდ თქვენი რისკით და მოქმედი კანონმდებლობით დაშვებული სრული მოცულობით; Carrefourgeorgia.com და მისი აფილირებული პირები არ აგებენ პასუხს თქვენს წინაშე იმ კონტენტზე, რომელიც შესაძლოა ჩაითვალოს თქვენთვის  შეურაცხმყოფელად, უღირსოდ, ან არასასურველად (სადაოდ).

რეგისტრაციის პროცესი

თქვენი მხრიდან წარმოდგენილი ინფორმაცია („ინფორმაცია“) დაცული იქნება ჩვენი კონფიდენციალობის პოლიტიკის შესაბამისად. თუ იყენებთ ამ ვებსაიტს, სწორედ თქვენ გეკისრებათ პასუხისმგებლობა თქვენი ანგარიშის და პაროლის კონფიდენციალობის დაცვაზე და თქვენს კომპიუტერთან წვდომის აკრძალვაზე და თქვენ თანახმა ხართ, იკისროთ პასუხისმგებლობა ყოველგვარ ქმედებაზე, რომელიც განხორციელდება თქვენი ანგარიშიდან ან თქვენი პაროლით. Carrefourgeorgia.com არ იღებს პასუხისმგებლობას რაიმე ზიანზე ან ზარალზე, რომელიც შეიძლება წარმოიქმნას თქვენს მიერ თქვენი პაროლის ან ანგარიშის დაცვის წესების დარღვევის შედეგად. ყოველგვარი საეჭვო ქმედება თქვენი ანგარიშიდან უნდა ეცნობოს Carrefourgeorgia.com-ს, ქვემოთ მოცემული მისამართის მეშვეობით დაკავშირების გზით. თუ Carrefourgeorgia.com ჩათვლის, რომ ადგილი აქვს უსაფრთხოების დარღვევას ან ვებსაიტის არასათანადო მიზნით გამოყენებას, მას შეუძლია მოგთხოვოთ თქვენი პაროლის შეცვლა, ან შეიძლება შეაჩეროს თქვენი ანგარიში ჩვენს წინაშე ყოველგვარი პასუხისმგებლობის გარეშე.                                                                                                                                                       

პროდუქტის ფასწარმოქმნა

Carrefourgeorgia.com -ის მიერ პროდუქტების და ფასების შესახებ ინფორმაციის მოწოდების პროცესში შესაძლოა შეცდომები აღმოჩნდეს. იმ შემთხვევაში, თუ პროდუქტის ფასი ან მის შესახებ ინფორმაცია არასწორადაა მითითებული ფასწარმოქმნის ან პროდუქტის შესახებ ინფორმაციაში არსებული შეცდომების გამო, Carrefourgeorgia.com უფლებამოსილია, საკუთარი გადაწყვეტილებისამებრ, დაგიკავშირდეთ ინსტრუქტაჟისთვის, იმ ფაქტის შესანარჩუნებლად, რომ ჩვენ ყველაზე დაბალი ფასების პროვაიდერი ვართ საქართველოში. ფასების და პროდუქტების მარაგების მითითება შესაძლოა შეიცვალოს წინასწარი შეტყობინების გარეშე. გარდა ამისა, პროდუქტების დასახელება / მახასიათებლები, რომლებიც მითითებულია ყოველი მათგანისთვის, ეფუძნება კატალოგს და ტექნიკურ ლიტერატურას, რომელიც დაბეჭდილია მწარმოებლების/აგენტების მიერ. ამიტომ, თითოეული პროდუქტისთვის მოცემული წერილობითი ინფორმაცია ჩვენს მიერ არ არის შესრულებული და ექვემდებარება შეცვლას წინასწარი შეტყობინების გარეშე.

რაოდენობის ლიმიტები და დილერის გაყიდვები

Carrefourgeorgia.com იტოვებს უფლებას, მხოლოდ და მხოლოდ საკუთარი შეხედულებისამებრ დაადგინოს ერთ პირზე, ერთ ოჯახზე გასაყიდი პროდუქტების რაოდენობა.

ელექტრონული კომუნიკაციები

როდესაც შედიხართ ვებსაიტზე ან ელექტრონულ წერილებს უგზავნით Carrefourgeorgia.com -ს, ჩვენთან ელექტრონულად კონტაქტობთ. ჩვენ თქვენთან კომუნიკაციას ვაწარმოებთ ელექტრონული ფოსტის გამოგზავნის ან ვებსაიტზე შეტყობინებების განთავსების გზით. თქვენ თანახმა ხართ, რომ ყველა შეთანხმება, შეტყობინება, გამჟღავნებული ინფორმაცია და სხვა კომუნიკაცია, რომელსაც ჩვენ ელექტრონულად ვაწარმოებთ თქვენთან, აკმაყოფილებს ყოველგვარ სამართლებრივ მოთხოვნას, რომ ასეთი კომუნიკაცია წერილობით უნდა განხორციელდეს.

 

თქვენ, როგორც კლიენტი, ეთანხმებით და ადასტურებთ შემდეგს:

1.     იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ ვერ მიიღებთ პროდუქტს თქვენს მიერ დაშვებული შეცდომის გამო (ე.ი. არასწორი სახელი ან მისამართი, ან სხვა რაიმე არასწორი ინფორმაცია), მოწოდების მიზნით Carrefourgeorgia.com -ის მიერ დამატებით გაწეული ხარჯების დაფარვა თქვენ მოგეთხოვებათ.

2.     მოთხოვნის შემთხვევაში თქვენ წარმოადგენთ სწორ ინფორმაციას. Carrefourgeorgia.com იტოვებს უფლებას, დაადასტუროს და გადაამოწმოს ეს ინფორმაცია ნებისმიერ დროს. თუ დადასტურების დროს აღმოჩნდება, რომ თქვენი მონაცემები ნამდვილი არ არის, Carrefourgeorgia.com უფლებამოსილია, საკუთარი შეხედულებისამებრ, უარყოს რეგისტრაცია და დაგიბლოკოთ Carrefourgeorgia.com მომსახურებების გამოყენება. რომ თქვენ, ამ ვებსაიტის მეშვეობოთ, ტრანზაქციას ასრულებთ მხოლოდ და მხოლოდ საკუთარი რისკით.

პროდუქტების ჩვენება

ჩვენი პროდუქტების ფერები, რომლებიც ვებსაიტზე გამოისახება, ნაჩვენები იქნება შეძლებისდაგვარად ზუსტად. თუმცა, ვინაიდან ფაქტობრივი ფერები, რომლებსაც თქვენ ხედავთ, დამოკიდებულია თქვენს მონიტორზე, ჩვენ ვერ მოგცემთ იმის გარანტიას, რომ თქვენი მონიტორი სწორად გამოსახავს ფერებს.

საავტორო უფლება და სავაჭრო ნიშანი

თუ სხვაგვარად არ არის მითითებული, ამ ვებსაიტზე არსებული კონტენტი წარმოადგენს MAJID AL FUTTAIM HYPERMARKETS L.L.C LLC/ MAJID AL FUTTAIM HYPERMARKETS Retail LLC-ის, ან მისი რომელიმე აფილირებული პირის, ან რომელიმე მესამე პირის - რომლებმაც საკუთარ მასალებზე ლიცენზია მისცეს  Carrefourgeorgia.com -ს - საავტორო უფლებას, სავაჭრო ნიშანს, სავაჭრო სახეს და/ან სხვა ინტელექტუალურ საკუთრებას, რომელსაც ფლობს, აკონტროლებს ან რომელზე ლიცენზიას გასცემს MAJID AL FUTTAIM HYPERMARKETS L.L.C LLC/ MAJID AL FUTTAIM HYPERMARKETS Retail LLC, ან მისი რომელიმე აფილირებული პირი, ან რომელიმე მესამე პირი - რომელმაც საკუთარ მასალებზე ლიცენზია მისცა  Carrefourgeorgia.com -ს და დაცულია მომქმედი კანონმდებლობით.

Carrefourgeorgia.com, მისი მომწოდებლები და ლიცენზიარები იტოვებენ ინტელექტუალური საკუთრების უფლებებს ყველა ტექსტში, პროდუქტში, პროცესში, ტექნოლოგიაში, კონტენტში და სხვა მასალაში, რომელიც ამ ვებსაიტზეა წარმოდგენილი. წვდომა ამ ვებსაიტზე არ ანიჭებს და არ უნდა ჩაითვალოს, რომ ვინმეს ანიჭებს რომელიმე ლიცენზიას Carrefourgeorgia.com -ის ან მესამე მხარის ინტელექტუალური საკუთრების უფლებებს. ყველა უფლებას, მათ შორის საავტორო უფლებას ამ ვებსაიტზე ფლობს Carrefourgeorgia.com ან ლიცენზირებულია მის მიერ. ამ ვებსაიტის ან მისი კონტენტის, მათ შორის საავტორო უფლებების გამოყენება, ან მათი სრულად თუ ნაწილობრივ გამოყენება თუ შენახვა გარდა თქვენი პირადი, არაკომერციული გამოყენების მიზნით, იკრძალება Carrefourgeorgia.com -ის ნებართვის გარეშე. თქვენ არ გაქვთ უფლება, ნებისმიერი მიზეზით შეცვალოთ, გაავრცელოთ ან გადაპოსტოთ რაიმე ამ ვებსაიტიდან.                                                                                                                                                                                                   

Carrefourgeorgia.com სახელები და ლოგოები და ყველა დაკავშირებული პროდუქტის და მომსახურების სახელები, დიზაინის ნიშნები და სლოგანები წარმოადგენს MAJID AL FUTTAIM HYPERMARKETS L.L.C LLC/ MAJID AL FUTTAIM HYPERMARKETS RETAIL LLC-ის სავაჭრო ნიშანს ან მომსახურების ნიშანს. სავაჭრო ნიშნებზე თუ მომსახურების ნიშნებზე ლიცენზია არ გაიცემა ამ ვებსაიტზე არსებულ მასალებთან დაკავშირებით. წვდომა ამ ვებსაიტზე არავის არ აძლევს რაიმე სახელის, ლოგოს თუ ნიშნის ამა თუ იმ გზით გამოყენების უფლებას.

ზარალის ანაზღაურების გარანტია

თქვენ თანახმა ხართ, დაიცვათ და უზრუნველყოთ Carrefourgeorgia.com და მისი აფილირებული პირები ყოველგვარი მოთხოვნის, ზარალის, ხარჯისა თუ დანახარჯისგან, მათ შორის ადვოკატის ხარჯებისგან, რომლებიც წარმოიშობა თქვენს მიერ ვებსაიტის გამოყენებიდან ან თქვენს მიერ წინამდებარე პირობების  და/ან მოქმედი კანონმდებლობის დარღვევისგან ან მათთან დაკავშირებით.

პასუხისმგებლობის შეზღუდვა

MAJID AL FUTTAIM HYPERMARKETS Georgia L.L.C-ს ან მის რომელიმე აფილირებულ პირს, მუშაკს, დირექტორს, აგენტს თუ მომწოდებელს არ ეკისრება ვალდებულება თქვენს ან რომელიმე სხვა პირის წინაშე რაიმე არაპირდაპირ, სპეციალურ, შემთხვევით თუ შედეგობრივ, ნებისმიერი ტიპის ზარალსა თუ ზიანზე, რომელიც წარმოიქმნება ამ ვებსაიტის გამოყენებიდან თუ მისი გამოყენების შეუძლებლობიდან, ან მასთან დაკავშირებით, მათ შორის, შეზღუდვის გარეშე, იმ ზარალზე, რომელიც წარმოიქმნება მოგების დაკარგვის, შედეგების სიზუსტის, მონაცემების დაკარგვის, მუშაობის შეჩერების თუ კომპიუტერის მწყობრიდან გამოსვლის შედეგად. ზემოაღნიშნული მუხლის გენერალურობის უგულებელყოფის გარეშე, Carrefourgeorgia.com -ის მთლიანი პასუხისმგებლობა თქვენს წინაშე, რომელიც წარმოიქმნება წინამდებარე პირობებიდან, სამართალდარღვევის თუ კონტრაქტის დარღვევის შედეგად, შემოიფარგლება თქვენს მიერ შეკვეთილი პროდუქტის ღირებულებით.

 

Carrefourgeorgia.com არ აკეთებს რაიმე განცხადებას თუ გარანტიას იმ კონტენტის, ინფორმაციის, პროგრამული უზრუნველყოფის, ტექსტის, გრაფიკული გამოსახულების, ბმულის თუ კომუნიკაციის სიზუსტეზე, საიმედოობაზე, სრულფასოვნებაზე, სისწორეზე და/ან დროულობაზე, რომელიც წარმოდგენილია ამ ვებსაიტის ან მისი გამოყენების მეშვეობით და იმაზე, რომ ვებსაიტის მუშაობა იქნება უშეცდომო და/ან შეუფერხებელი. შესაბამისად, Carrefourgeorgia.com არ იღებს არავითარ ვალდებულებას თქვენთვის მიყენებულ ფულად თუ სხვა სახის ზარალზე იმ მონაცემების თუ ინფორმაციის დაგვიანების, მიუწოდებლობის, შეფერხების ან დაზიანების გამო,  რომელიც იგზავნება ამ ვებსაიტის გამოყენებასთან დაკავშირებით; და/ან ვებსაიტის მუშაობისას შეფერხების თუ შეცდომების გამო.                                                                                                                                                                                                                  

პირადი მონაცემების დაცვის პოლიტიკის დოკუმენტი

ნებისმიერ დროს, როდესაც ჩვენს მომსახურებებს იყენებთ, შეიძლება გთხოვონ თქვენი პირადი ინფორმაციის მოწოდება. შესაძლოა, ჩვენ ეს ინფორმაცია შიდა ფარგლებში გავაზიაროთ და გამოვიყენოთ წინამდებარე კონფიდენციალობის პოლიტიკის შესაბამისად.  ასევე, ჩვენ შეიძლება ეს ინფორმაცია გავაერთიანოთ სხვა ინფორმაციასთან ჩვენი მომსახურებების, ვებსაიტის კონტენტის და რეკლამის წარმოდგენის და გაუმჯობესების მიზნით. თქვენ არ ხართ ვალდებული, მოგვაწოდოთ ჩვენს მიერ მოთხოვნილი პირადი ინფორმაცია, მაგრამ, თუ არ მოგვაწოდებთ მას, ჩვენ შეიძლება ვერ მოგაწოდოთ ჩვენი მომსახურებები ან გიპასუხოთ კითხვებზე. ჩვენ, ასევე, შეგვიძლია მონაცემების მიღება ისეთი ფორმით, რომელიც არ ქმნის კონკრეტულ პირთან პირდაპირი ასოციაციის შესაძლებლობას. ჩვენ უფლება გვაქვს, მივიღოთ, გამოვიყენოთ, გადავცეთ და გავამჟღავნოთ არაპირადი ინფორმაცია ნებისმიერი მიზნით. ჩვენ შეგვიძლია, პირადი ინფორმაცია გავუზიაროთ ისეთი მომსახურებების მომწოდებელ კომპანიებს, როგორიცაა ინფორმაციის დამუშავება, კრედიტის გაცემა, კლიენტთა შეკვეთების შესრულება, თქვენთვის მომსახურებების მოწოდება, კლიენტთა მონაცემების მართვა და გაფართოება, კლიენტთა მომსახურების მოწოდება, ჩვენს მომსახურებებში თქვენი დაინტერესების შეფასება და კლიენტთა გამოკითხვის ან კმაყოფილების კვლევების ჩატარება. ეს კომპანიები ვალდებულნი არიან, დაიცვან თქვენი ინფორმაცია. ჩვენ, ასევე, შეიძლება გავაზიაროთ თქვენი ინფორმაცია, თუ ამას მოითხოვს კანონი, სასამართლო პროცესი და/ან სახელმწიფო და სამთავრობო ორგანოებიდან მიღებული მოთხოვნა თქვენი  პირადი ინფორმაციის გამჟღავნებაზე.

ცვლილებები და დამატებები პირობებში

Carrefourgeorgia.com უფლებამოსილია, ნებისმიერ დროს შეცვალოს ვებსაიტის პირობები თქვენი წინასწარი ინფორმირების გარეშე. Carrefourgeorgia.com -ზე ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ იხილოთ პირობების უახლესი ვერსია. იმ შემთხვევაში, თუ შეცვლილი პირობები თქვენთვის მიუღებელია, უნდა შეწყვიტოთ მომსახურების გამოყენება. თუმცა, თუ მაინც განაგრძობთ მომსახურების გამოყენებას, ჩაითვლება, რომ თქვენ დათანხმდით ვებსაიტის შეცვლილი პირობების მიღებას და დაცვას.

შეწყვეტა

წინამდებარე პირობები ძალაშია, ვიდრე თქვენს ან Carrefourgeorgia.com -ის მიერ არ შეწყდება. თქვენ ამ პირობების შეწყვეტა შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს, იმ პირობით, რომ შეწყვეტთ ამ ვებსაიტის გამოყენებას. Carrefourgeorgia.com -ს ამ პირობების შეწყვეტა შეუძლია ნებისმიერ დროს და დაუყოვნებლივ, შეტყობინების გარეშე და, შესაბამისად, თქვენ აღარ გექნებათ ვებსაიტზე წვდომის უფლება. ამგვარი შეწყვეტა არ აკისრებს არავითარ პასუხისმგებლობას Carrefourgeorgia.com -ს. წინამდებარე პირობების თქვენს მიერ თუ Carrefourgeorgia.com -ის მიერ შეწყვეტის შემდეგ, თქვენ დაუყოვნებლივ უნდა გაანადგუროთ ამ ვებსაიტიდან გადმოტვირთული თუ სხვაგვარად მიღებული ყოველგვარი მასალა, ასევე, ამ მასალების ასლები, მიუხედავად იმისა, ეს ასლები წინამდებარე პირობების თანახმადაა გაკეთებული თუ სხვაგვარად. Carrefourgeorgia.com -ის უფლება ფიდბექზე (უკუკავშირზე) ძალაში რჩება წინამდებარე პირობების შეწყვეტის შემდგომაც. წინამდებარე პირობების შეწყვეტა ნებისმიერი მიზეზით არ აუქმებს თქვენს ვალდებულებას, გადაიხადოთ იმ პროდუქტის ღირებულება, რომელიც უკვე შეკვეთილი გაქვთ ვებსაიტზე და არ ახდენს ზეგავლენას რაიმე ვალდებულებაზე, რომელიც შეიძლება წარმოშობილიყო წინამდებარე პირობების თანახმად.

მთლიანი ხელშეკრულება

თუ წინამდებარე პირობების რომელიმე ნაწილი ჩაითვლება უმოქმედოდ ან არაკანონიერად მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად, მათ შორის,  გარანტიების უარყოფა (warranty disclaimers) და პასუხისმგებლობის შეზღუდვა, როგორც ზემოთაა მითითებული, ასეთი უმოქმედო ან არაკანონიერი დებულება შეიცვლება მოქმედი, კანონიერი დებულებით, რომელიც ყველაზე მეტად შეესაბამება საწყისი დებულების მიზანს, ხოლო წინამდებარე პირობების დანარჩენი დებულებები ძალაში დარჩება. თუ სხვაგვარად არ არის მითითებული, წინამდებარე პირობები წარმოადგენს მთლიან ხელშეკრულებას თქვენსა და Carrefourgeorgia.com -ს შორის Carrefourgeorgia.com -ის საიტებთან/მომსახურებებთან დაკავშირებით და აუქმებს ყოველგვარ წინარე თუ მიმდინარე კომუნიკაციას და წინადადებას, ელექტრონულს, ზეპირს თუ წერილობითს, თქვენსა და Carrefourgeorgia.com -ს შორის Carrefourgeorgia.com -ის საიტებთან/მომსახურებებთან დაკავშირებით. Carrefourgeorgia.com -ის უმოქმედობა თქვენს ან სხვების რაიმე დარღვევის საპასუხოდ, არ ნიშნავს, რომ უარს აცხადებს მოქმედების უფლებაზე შემდგომი ან მსგავსი დარღვევების საპასუხოდ.

მარეგულირებელი კანონი და იურისდიქცია

წინამდებარე პირობები განიმარტება საქართველოს ადგილობრივი კანონების და რეგულაციების შესაბამისად. საქართველოს სასამართლოს აქვს ექსკლუზიური იურისდიქცია ნებისმიერ სამართალწარმოებაზე, რომელიც წარმოიქმნება წინამდებარე პირობებიდან.